ชื่อและสกุล นายสุชาติ เจียรานุสสติ
ตำแหน่ง กรรมการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา Management Science, Imperial College สหราชอาณาจักร
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการของ SCCP Asset Management Pte. Ltd. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท SC Capital Partners
 • กรรมการบริหาร Westbrook Real Estate Partners
 • ที่ปรึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อและสกุล นางสาวพรรณราย ปิยะชินวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการจัดการระบบข้อมูลทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อและสกุล นายปฏิมา จีระแพทย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก Philosophy in Management and Organization Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • Assistant to Chairman เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
 • กรรมการ และ Assistant to Chairman บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวทีเอช กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิงส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โซลูชั่น เพาเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • Director General และ Director และ Secretary สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • President สถาบันยานยนต์
 • Managing Director บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด