การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย ประเภท เงินปันผล
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
27/02/60 09/03/60 27/03/60 เงินปันผล 0.0759 21/10/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินลดทุน

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย ประเภท เงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
27/02/60 09/03/60 27/03/60 เงินลดทุน 0.0613