การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย ประเภท เงินปันผล
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
27/02/60 09/03/60 27/03/60 เงินปันผล 0.0759 21/10/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
05/05/60 18/05/60 05/06/60 เงินปันผล 0.1055 01/01/60-31/03/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/08/60 17/08/60 04/09/60 เงินปันผล 0.0943 01/04/60-31/06/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/11/60 23/11/60 14/12/60 เงินปันผล 0.0896 01/07/60-30/09/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินลดทุน

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย ประเภท เงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
27/02/60 09/03/60 27/03/60 เงินลดทุน 0.0613
05/05/60 18/05/60 05/06/60 เงินลดทุน 0.0705
04/08/60 17/08/60 04/09/60 เงินลดทุน 0.0712
09/11/60 23/11/60 14/12/60 เงินลดทุน 0.0719