หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2563
ไตรมาส 4
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 90,449 83,483 8% 89,580 1%
รายได้ดอกเบี้ย 3,506 4,035 -13% 5,350 -34%
รายได้เงินปันผล 66,000 67,000 -1% 66,000 0%
รายได้อื่น 184 1,189 -85% 147 25%
รวมรายได้ 160,139 155,707 3% 161,077 -1%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 21,854 16,609 32% 31,822 -31%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,904 10,965 -1% 10,361 5%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5,437 5,350 2% 5,119 6%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 459 491 -7% 480 -4%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,452 4,378 2% 4,051 10%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 276 798 -65% 748 -63%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,555 9,660 -1% 9,450 1%
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,179 1,285 -8% 1,326 -11%
ต้นทุนทางการเงิน 18,993 19,347 -2% 19,231 -1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 73,109 68,882 6% 82,588 -11%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 87,030 86,825 0% 78,489 11%
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 984 504 95% - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (598) - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 224,160 24,000 834% 108,757 106%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 46,051 - - 10,000 361%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 357,627 111,329 221% 197,246 81%


งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2563
ไตรมาส 4
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - 100,598 -100% - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,090,338 5,866,178 4% 5,599,764 9%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,288,206 2,071,000 10% 2,140,000 7%
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 263,748 140,133 88% 223,295 18%
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ 1,164 1,169 0% 1,908 -39%
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 4,301 3,659 18% 6,002 -28%
ลูกหนี้จากเงินปันผล 66,000 67,000 -1% 66,000 0%
ลูกหนี้อื่น - 23 -100% - -
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 58,590 68,145 -14% 97,020 -40%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 163,378 187,378 -13% 259,378 -37%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 158 163 -3% 182 -13%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9,195 22,015 -58% - -
สินทรัพย์อื่น 26,571 26,176 2% 56,024 -53%
รวมสินทรัพย์ 8,971,649 8,553,637 5% 8,449,573 6%
เจ้าหนี้จากดอกเบี้ย 10,326 6,369 62% 9,082 14%
เจ้าหนี้อื่น 11,114 12,447 -11% 8,134 37%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 38,882 36,271 7% 63,311 -39%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,771 3,917 -29% 3,615 -23%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 104,861 103,520 1% 105,109 0%
เงินกู้ยืมระยะยาว - 2,039,559 -100% 2,035,400 -100%
หุ้นกู้ 2,045,303 - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า 162,206 - - - -
หนี้สินอื่น 6,893 6,556 5% 5,603 23%
รวมหนี้สิน 2,382,356 2,208,639 8% 2,230,254 7%
สินทรัพย์สุทธิ 6,589,293 6,344,998 4% 6,219,319 6%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 5,016,086 5,050,414 -1% 5,151,811 -3%
กำไรสะสม 1,573,207 1,294,584 22% 1,067,508 47%
สินทรัพย์สุทธิ 6,589,293 6,344,998 4% 6,219,319 6%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.0352 11.5890 4% 11.3594 6%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2563
ไตรมาส 4
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 244,399 239,935 2% 240,241 2%
รายได้ดอกเบี้ย 339 529 -36% 421 -19%
รายได้เงินปันผล - - - - -
รายได้อื่น 236 2,131 -89% 4,057 -94%
รวมรายได้ 244,974 242,595 1% 244,719 0%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 46,640 45,833 2% 59,318 -21%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,904 10,965 -1% 10,361 5%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5,437 5,350 2% 5,119 6%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 459 491 -7% 480 -4%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 7,731 7,599 2% 7,171 8%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 666 1,002 -34% 1,087 -39%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,555 9,660 -1% 9,450 1%
ค่าใช้จ่ายอื่น 5,859 5,549 6% 5,300 11%
ต้นทุนทางการเงิน 18,993 19,347 -2% 19,231 -1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,613 20,039 -7% 18,217 2%
รวมค่าใช้จ่าย 124,857 125,836 -1% 135,734 -8%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 120,117 116,759 3% 108,985 10%
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 984 504 95% - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (598) - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 246,211 - - 94,757 160%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 366,714 117,263 213% 203,742 80%

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2563
ไตรมาส 4
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - 100,598 -100% - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,541,922 8,124,556 5% 7,999,142 7%
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 685,039 547,767 25% 623,384 10%
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ 304 14 2071% 387 -21%
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 17,322 6,354 173% 9,306 86%
ลูกหนี้จากเงินปันผล - - - - -
ลูกหนี้อื่น 570 524 9% 1 56900%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 58,590 68,145 -14% 97,020 -40%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 34,658 35,554 -3% 38,259 -9%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,387 5,345 1% 226 2284%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 10,324 23,745 -57% - -
สินทรัพย์อื่น 66,270 59,365 12% 91,561 -28%
รวมสินทรัพย์ 9,420,386 8,971,967 5% 8,859,286 6%
เจ้าหนี้จากดอกเบี้ย 10,326 6,369 62% 9,082 14%
เจ้าหนี้อื่น 19,834 29,506 -33% 16,153 23%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 115,534 98,419 17% 154,126 -25%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 46,900 33,410 40% 37,276 26%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 45,783 44,792 2% 39,956 15%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 287,728 287,493 0% 283,225 2%
เงินกู้ยืมระยะยาว - 2,039,559 -100% 2,035,400 -100%
หุ้นกู้ 2,045,303 - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า 162,206 - - - -
หนี้สินอื่น 13,614 12,643 8% 10,214 33%
รวมหนี้สิน 2,747,228 2,552,191 8% 2,585,432 6%
สินทรัพย์สุทธิ 6,673,158 6,419,776 4% 6,273,854 6%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 5,016,086 5,050,414 -1% 5,151,811 -3%
กำไรสะสม 1,657,072 1,369,362 21% 1,122,043 48%
สินทรัพย์สุทธิ 6,673,158 6,419,776 4% 6,273,854 6%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.1884 11.7256 4% 11.4590 6%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และไตรมาสที่ 1 และ 4 ปี 2562