หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2562
ไตรมาส 3
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 83,483 95,848 -13% 84,656 -1%
รายได้เงินปันผล 67,000 66,000 2% 61,000 10%
รายได้ดอกเบี้ย 4,035 4,601 -12% 5,919 -32%
รายได้อื่น 1,189 130 814% 22 5390%
รวมรายได้ 155,707 166,579 -7% 151,597 3%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 16,609 36,124 -54% 39,946 -58%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,965 10,689 3% 8,441 30%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5,350 5,311 1% 5,187 3%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 491 491 0% 491 0%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,378 4,402 -1% 4,099 7%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 798 425 88% 1,746 -54%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,660 9,660 0% 9,660 0%
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,285 1,150 12% 1,158 11%
ต้นทุนทางการเงิน 19,347 19,678 -2% 19,645 -2%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 68,882 87,930 -22% 90,372 -24%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 86,825 78,649 10% 61,225 42%
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - (4,000) - - -
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 24,000 67,315 -64% 46,819 -49%
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 504 94 436% - -
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 111,329 142,058 -22% 108,044 3%


งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2562
ไตรมาส 3
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 2,071,000 2,071,000 0% 2,130,000 -3%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5,866,178 5,842,178 0% 5,491,007 7%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 100,598 100,094 1% - -
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 140,133 137,024 2% 190,329 -26%
ลูกหนี้ 71,851 75,835 -5% 67,572 6%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 187,378 211,378 -11% 283,378 -34%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 68,145 77,805 -12% 106,470 -36%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 164 169 -3% 188 -13%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
สินทรัพย์อื่น 48,190 43,099 12% 55,111 -13%
รวมสินทรัพย์ 8,553,637 8,558,582 0% 8,324,054 3%
เจ้าหนี้ 18,816 16,178 16% 21,948 -14%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 36,271 48,205 -25% 52,599 -31%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
รายได้รับล่วงหน้า 3,917 2,502 57% 2,113 85%
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 103,520 107,570 -4% 95,869 8%
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,039,559 2,038,155 0% 2,034,064 0%
หนี้สินอื่น 6,556 7,019 -7% 5,380 22%
รวมหนี้สิน 2,208,639 2,219,629 0% 2,211,972 0%
สินทรัพย์สุทธิ 6,344,998 6,338,953 0% 6,112,082 4%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.5890 11.5780 0% 11.1636 4%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2562
ไตรมาส 3
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 239,935 249,672 -4% 235,654 2%
รายได้เงินปันผล - - - - -
รายได้ดอกเบี้ย 529 434 22% 539 -2%
รายได้อื่น 2,131 453 370% (146) 1555%
รวมรายได้ 242,595 250,559 -3% 236,047 3%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 45,833 63,058 -27% 72,191 -37%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,965 10,689 3% 8,441 30%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5,350 5,311 1% 5,187 3%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 491 491 0% 491 0%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 7,599 7,635 0% 7,877 -4%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,002 925 8% 2,063 -51%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,660 9,660 0% 9,660 0%
ค่าใช้จ่ายอื่น 5,549 5,670 -2% 5,192 7%
ต้นทุนทางการเงิน 19,347 19,678 -2% 19,645 -2%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20,039 18,132 11% 16,716 20%
รวมค่าใช้จ่าย 125,836 141,249 -11% 147,464 -15%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 116,759 109,310 7% 88,583 32%
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 0 39,315 -100% 22,819 -100%
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 504 94 436% - -
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 117,264 148,719 -21% 111,402 5%

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 4
ปี 2562
ไตรมาส 3
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 4
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 8,124,556 8,124,556 0% 7,904,385 3%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 100,598 100,094 1% - -
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 547,766 507,168 8% 571,417 -4%
ลูกหนี้ 6,893 13,951 -51% 16,816 -59%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 68,145 77,805 -12% 106,470 -36%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 35,554 36,459 -2% 39,145 -9%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,345 348 1436% 161 3216%
สินทรัพย์อื่น 83,110 76,220 9% 83,029 0%
รวมสินทรัพย์ 8,971,967 8,936,601 0% 8,721,422 3%
เจ้าหนี้ 35,875 23,647 52% 31,273 15%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 98,419 111,454 -12% 129,065 -24%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 33,410 14,193 135% 23,968 39%
รายได้รับล่วงหน้า 44,792 36,277 23% 45,937 -2%
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 287,493 292,596 -2% 286,300 0%
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,039,559 2,038,155 0% 2,034,064 0%
หนี้สินอื่น 12,643 12,381 2% 10,694 18%
รวมหนี้สิน 2,552,191 2,528,703 1% 2,561,301 0%
สินทรัพย์สุทธิ 6,419,776 6,407,898 0% 6,160,121 4%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.7256 11.7039 0% 11.2513 4%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 3-4 ปี 2562 และไตรมาสที่ 4 ปี 2561