วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
3 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร