วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ เวลา 9.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21
3 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร