เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560