หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
29 ธันวาคม 2560 10.4382 5,714,921,044.43
29 กันยายน 2560 10.0633 5,509,680,367.14
30 มิถุนายน 2560 10.0986 5,528,999,150.51
31 มีนาคม 2560 10.1387 5,550,977,742.63
31 ธันวาคม 2559 10.1183 5,539,805,604.08